Търсене в сайта

Таблица с постъпило становище и мотивите за неприетите от него предложения по проект на решение за изменение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс