Покана за предоставяне на оферта за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на измерител на цифрови кабелни телевизионни системи”