Търсене в сайта

Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията.

 

 

Договор с изх. № 03-08-23/19.06.2018 г. сключен между КРС и „ПЕТРОЛ" АД, с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията".

 

(Публикувано в профил на купувача на 13.07.2018 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията

 

(Протоколът е публикуван на 14.05.2018 г.)

 

Във връзка с процедура по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с оглед сключване на договор с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията " ви информираме, че на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки ще бъде проведен публичен жребий за избор на изпълнител.

 

Жребият ще бъде проведен на 02.05.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6”.

 

(Публикувано в профил на купувача на 30.04.2018г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за участие в поръчката с предмет „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията" е удължен до 25.04.2018 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите ще се състои на 26.04.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6"

 

(Публикувано в профил на купувача на 17.04.2018г.)

 

Обява

 

(Публикувано в профил на купувача на 26.03.2018г.)