Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 финансова година

 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки, с Протоколно решение № 2/11.05.2018 г. Комисия за регулиране на съобщенията прекратява възлагането на поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД за 2016 финансова година".


Мотиви за прекратяването: Обявата е публикувана на Профила на купувача на КРС в интернет и на Портала за обществени поръчки, като са изпратени и индивидуални писма към одитори с опит в проверка на разходите на предприятия в сектора на електронните съобщения. В първоначално определения срок за получаване на оферти за участие такива не са постъпили в КРС, поради което на основание чл. 188, ал. 2 срокът за получаване на оферти е удължен. В допълнително предоставения срок в КРС отново не са постъпили оферти за участие в поръчката.

 

(Съобщението е публикувано в Профила на купувача на 11.05.2018 г.)

 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедурата с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД за 2016 финансова година" е удължен до 02.05.2018 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 03.05.2018 г. от 16:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко" № 6.

(Публикувано на 18.04.2018г.)


Обява


(Публикувано на 16.03.2018г.)


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 16.04.2018 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 17.04.2018 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко" № 6.