Търсене в сайта

С решение № 389 от 17 април 2008 г. КРС на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2 х 5 MHz в обхват 1800 MHz

 

 

     Със свое решение № 389 от 17 април 2008 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, обявява намерение да издаде разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие, при използване на индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър – 2 х 5 MHz  в обхват 1800 MHz.

 

    Лицата, които желаят да подадат заявления за предоставяне на индивидуално определения ограничен ресурс – радиочестотен спектър - 2 х 5 MHz  в обхват 1800 MHz, могат да подават заявления лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, в срок до 21 дни, считано от датата на настоящата публикация.