Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.

 

Договор с изх. № 03-08-80/15.12.2017г.  с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.“

(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 12.01.2018 г.)

 

С Решение на КРС № 587/23.11.2017г. за изпълнител в процедура с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.” е определен „Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД. Подизпълнител в поръчката е: ”ПрайсуотърхаусКупърс Бизнес Солюшънс С.А.


  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП; (Документът е публикуван в Профила на купувача на 24.11.2017 г.)
  2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП; (Документът е публикуван в Профила на купувача на 24.11.2017 г.)
  3. Протокол 2 от дейността на комисията по заповед № РД  07-267/29.09.2017 г.; (Документът е публикуван в Профила на купувача на 24.11.2017 г.)
  4. Протокол  3 от дейността на комисията по заповед № РД  07-267/29.09.2017 г.;  (Документът е публикуван в Профила на купувача на 24.11.2017 г.)

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.” ще се извърши на 09.11.2017г. в 09:30 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет. 4.

 

  

Протокол 1 от дейността на комисията по обществена поръчка с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край" на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.

(Протоколът е публикуван в профила на купувача на 19.10.2017 г.)

С Решение № 536/03.10.2017 г се удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г

 

Крайният срок за подаване на оферти е 12.10.2017 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2017 г., в 14:00 часа

 

 

 

На основание чл. 178  от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Ви кани да участвате в процедура публично състезание за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г..

 

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.

 

Решение за откриване на процедура публично състезание с предмет „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 г.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е до 28.09.2017 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 29.09.2017 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Анастасия Стоева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/9492 957, e-mail: astoeva@crc.bg

 

Мария Бончева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/9492 939, e-mail: mbontcheva@crc.bg

 

(Документацията е публикувана в Профил на купувача на 05.09.2017г.)