Търсене в сайта

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Периодична доставка по заявка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС

 

Договор с изх. № 03-08-46/22.08.2017 г., сключен между КРС и "АТС - България" ООД, с предмет: "Периодична доставка по заявка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери"  (Обявата е публикувана в профила на купувача на 29.08.2017 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет:  „Периодична доставка по заявка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС. 

(Обявата е публикувана в профила на купувача на 01.08.2017 г.)

 

Обява по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки  с предмет: „Периодична доставка по заявка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери за нуждите на КРС.

 

Срокът за подаване на оферти е 28.06.2017 г.

 

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2017 г. в 14:00 часа.

 

(Обявата е публикувана в профила на купувача на 16.06.2017 г.)