Търсене в сайта

Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server

 

 

Договор с изх. № 03-08-33/18.07.2017 г. с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom, ICS Manager и ICS Map Server”  (Договорът е публикуван в профила на купувача на 25.07.2017 г.)

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане на постъпилата оферта за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server

(Протоколът е публикуван в профила на купувача на 30.06.2017 г.)

 

 

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Извънгаранционно поддържане и актуализация на функциониращия в КРС програмен пакет - ICS Telecom,  ICS Manager и ICS Map Server (Поканата е публикувана в профила на купувача на 16.05.2017 г.)

 

Срокът за подаване на офертата е 12.06.2017 г.

Отварянето на офертата ще се извърши на 13.06.2017 г.