Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12”

 

 

 

Договор с изх. № 03-08-53/03.10.2017 г. с предмет: Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12 (Договорът е публикуван в Профила на купувача на 25.10.2017 г.)

 

Решение № 478/23.08.2017г. на КРС за избор на изпълнител в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12

 

Окончателен доклад  с изх. № 15-00-1113/18.08.2017г. от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП   

                   

Протокол за проведени преговори в процедурата от 12.06.2017г.

 

Протокол за проведени преговори в процедурата от 30.06.2017г.

 

Доклад с изх. №  15-00-1040/07.08.2017г.

 

Доклад с изх. № 15-00-1039/07.08.2017г.

 

Становище на АОП за законосъобразност на процедурата по чл. 233 от ЗОП.

 

(Материалите са публикувани в Профил на купувача на 25.08.2017 г.)

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12”  (Поканата е публикувана в профила на купувача на 16.05.2017 г.)