„Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”

 

Договор с изх. № 03-08-42/01.08.2017 г., с предмет: "Проверка на Системата за определяне на разходите на "Българска Телекомуникационна компания" ЕАД за 2014 и 2015 финансови години"   (Договорът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 21.08.2017 г.)

С Решение на КРС № 347/29.06.2017г. за изпълнител в процедура с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска Телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години е определено Делойт Одит” ООД.

 

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП; (Доклада е публикуван в Профила на купувача на КРС на 30.06.2017 г.)
  2. Утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП; (Доклада е публикуван в Профила на купувача на КРС на 30.06.2017 г.)
  3. Протокол 1 от дейността на комисията по заповед № РД - 07-119/03.05.2017г; (Протокола е публикуван в Профила на купувача на КРС на 30.06.2017 г.)
  4. Протокол 2 от дейността на комисията по заповед № РД - 07-119/03.05.2017г; (Протокола е публикуван в Профила на купувача на КРС на 30.06.2017 г.)
  5. Протокол  3 от дейността на комисията по заповед № РД - 07-119/03.05.2017г; (Протокола е публикуван в Профила на купувача на КРС на 30.06.2017 г.)

 

 

 

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години ще се извърши на 12.06.2017 г. в 9:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ет. 4.  (публикувано на 07.06.2017 г.)

 

 

С Решение на КРС № 239/04.05.2017 г. се удължава срок за участие в  процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години“.

 

      Крайният срок за подаване на оферти е 15.05.2017 г.

 

 

 

     Отварянето на офертите ще се извърши на 16.05.2017 г., в 14:00 часа.  

 


 

 

„На основание чл. 178  от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) Ви кани да участвате в процедура публично състезание за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”.

 

 

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”

 

 

Решение за откриване на процедура публично състезание с предмет „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”

 

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е до 02.05.2017 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 03.05.2017 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Детелина Кръстева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/9492 988, e-mail: dkrasteva@crc.bg

Мария Бончева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2939, e-mail: mbontcheva@crc.bg.

 

(Публикувано на 22.03.2017  г.)