Търсене в сайта

„Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 31 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 31 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”.

 

 

 

Договор с изх. № 03-08-31/06.07.2017 г. сключен между КРС и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” АД, с предмет: „Пълно автокаско на 31 бр. МПС  

 

Договор с изх. № 03-08-36/21.07.2017 г. сключен между КРС и ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, с предмет: „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС 

 

Договор с изх. № 03-08-37/21.07.2017 г. сключен между КРС и ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, с предмет: „Застраховане на сградите на КРС 

 

Договор с изх. № 03-08-38/21.07.2017 г. сключен между КРС и ЗД „ЕВРОИНС” АД, с предмет:Застраховка „Гражданска отговорност” на 31 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС” 

 

Договор с изх. № 03-08-39/21.07.2017 г. сключен между КРС и „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, с предмет: „Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС

 

(Договорите са публикувани в Профил на купувача на 04.08.2017 г.)

 

 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет:Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция І. Пълно автокаско на 31 бр. МПС;

Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;

Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС;

Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС;

Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 31 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС

(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 23.06.2017 г.)

 

 

Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 31 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС;Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”;

Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 31 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”.

 

(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 05.05.2017 г.)