Разработване на система за информационна сигурност в КРС

Договор изх.№ 03-08-2/17.01.2017 с предмет "Разработване на система за информационна сигурност в КРС"

(Договорът е публикуван в "Профил на купувача" на 24.02.2017 г.)

 

Протокол от работата на комисията в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Разработване на система за информационна сигурност в КРС (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 19.12.2016 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедура с предмет: „Разработване на система за информационна сигурност в КРС” е удължен до 09.12.2016г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 12.12.2016г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, ул. „ген. Йосиф В. Гурко” № 6.(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 06.12.2016 г.) 

 

Разяснения по повод постъпили запитвания към процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на система за информационна сигурност в КРС(Разясненията са публикувани в Профил на купувача на 28.11.2016 г.)

 

 

Покана за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване на система за информационна сигурност в КРС(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 23.11.2016 г. )