Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12”

 

Договор с № 03-08-94/08.12.2016 г., сключен между КРС и ROHDE&SCHWARZ – OSTERREICH G.M.B.H. (АВСТРИЯ), с предмет: Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12” – с Приложение 1 и Приложение 2 към него (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 22.12.2016 г.)

  

 

  1. Решение № 575/17.11.2016г. на КРС за избор на изпълнител в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12”
  2. Окончателен доклад  с изх. № 15-00-1208/15.11.2016г от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП                 
  3. Протокол за проведени преговори в процедурата от 28.10.2016 г.
  4. Доклад с изх. №  15-00-1163/02.11.2016 г.
  5. Доклад с изх 15-00-1164/02.11.2016 г.

 

Информацията е публикувана на  18.11.2016г.

 

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки по процедура с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12” (Публикувано на 03.11.2016 г.)

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 4.4.12”.

 

Поканата е публикувана в профила на купувача на 17.10.2016 г.