Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС

 

Договор с изх. № 03-08-81/06.10.2016 г. с предмет: Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на комуникационно оборудване, ведно с приложенията към него.  (Договорът е публикуван на 27.10.2016 г.)

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-244/25.08.2016 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията” (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 16.09.2016 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие в процедура с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 01.09.2016 г.

 

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 02.09.2016 г. от 10:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

(публикувано на 29.08.2016 г.) 

 

Документация за участие в поръчка с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС” 

(Документацията е публикувана на 12.08.2016 г.) 

 

Обява

(Обявата е публикувана на 12.08.2016 г.) 

  

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 25.08.2016 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 26.08.2016 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко  № 6.”

(Информацията е публикувана на 12.08.2016 г.)