Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура на договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12”

 

С Решение № 497 от 17 септември 2016 г. на КРС прекрати процедура с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12

 

Доклад  изх. № 15-00-975/16.09.2016 г. от дейносттта на комисията.

 

Протокол от 19.08.2016 г. и Протокол от 09.09.2016 г.

 

(Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.09.2016 г.) 

 

 

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП от Агенцията по обществени поръчки по процедура с предмет: "Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12 (Информацията е публикувана на 29.08.2016 г.)

 

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура на договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12” (Поканата е публикувана в Профил на купувача на 12.07.2016 г.)