Документация за участие в процедура с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС

 

Договор с изх. № 03-08-78/10.09.2016 г. с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги” (Договорът е публикуван в профила на купувача на 06.10.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-77/08.09.2016 г. с предмет „Предоставяне на  фиксирани телефонни услуги” (Договорът е публикуван в профила на купувача на 06.10.2016 г.)

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-07-228/01.08.2016 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”. (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 15.08.2016 г.)

 

Разяснения по повод постъпило писмено запитване (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 13.07.2016 г.)

 

Документация за участие в процедура с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”

(Документацията е публикувана на 29.06.2016 г.) 

 

Обява

(Обявата е публикувана на 29.06.2016 г.)

 

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 29.07.2016 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 01.08.2016 г. от 13:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко  № 6.

(Информацията е публикувана на 29.06.2016 г.)