Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. Шипченски проход № 69, гр. София”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-70/19.08.2016 г. с предмет  „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода находяща се на бул. Шипченски проход № 69, гр. София” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-70/19.08.2016 г. с предмет „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София”  (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Протокол от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 07-229/01.08.2016 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. Шипченски проход № 69, гр. София (Протоколът е публикуван в профила на купувача на 12.08.2016 г.)  

 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда, с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. Шипченски проход № 69, гр. София” (Поканата е публикувана на 29.06.2016 г.)