Публична покана за участие в поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС”

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-56/20.06.2016 г. с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Договор, сключен между КРС и „ТЕХНОЛОГИКА” ЕАД, с предмет: Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС (Договорът е публикуван на 16.07.2016 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС”. (Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 14.05.2016 г.)

 

Публична покана за участие в поръчка с предмет: „Поддръжка и съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС” (Поканата е публикувана на 08.04.2016 г.)