Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 36 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-51/15.06.2016 г. с предмет  „Застрахователна защита на обект: „Сгради, собственост на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.) 

 

Изплатени средства по договор № 03-08-52/16.06.2016 г. с предмет  „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-50/15.06.2016 г. с предмет  „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.07.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор № 03-08-53/15.06.2016 г. с предмет  „Групова застраховка „Злополука”. (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 18.07.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-50/16.06.2016 г. сключен между КРС и ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, с предмет: „Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 27.05.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-51/16.06.2016 г. сключен между КРС и ЗК „ЛЕВ ИНС” АД, с предмет: „Застраховане на сградите на КРС (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 27.05.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-52/16.06.2016 г. сключен между КРС и ЗАД „АРМЕЕЦ” АД, с предмет: „Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС” (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 27.05.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-53/16.06.2016 г. сключен между КРС и ЗК „НАДЕЖДА” АД, с предмет: „Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 27.05.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-54/17.06.2016 г. сключен между КРС и ЗД „ЕВРОИНС” АД, с предмет: „Пълно автокаско на 36 бр. МПС (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 27.05.2016 г.

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции:

Позиция І. Пълно автокаско на 36 бр. МПС;

Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;

Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС;

Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС;

Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”

(Протоколът е публикуван на 05.05.2016 г.)

 

Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позици

Позиция 1: Пълно автокаско на 36 броя МПС;

Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС;

Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС;

Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”;

Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 36 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”.

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 17.03.2016 г.)