Търсене в сайта

Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията

 

Изплатени средства по договор с изх. № 03-08-58/27.06.2016 г., с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Изплатени средства по договор с изх. № 03-08-58/27.06.2016 г., с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 10.09.2016 г.)

 

Гаранцията за участие, представена от „ПЕТРОЛ ФИНАНСИ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията.” е възстановена на участника на основание чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП с платежно нареждане № 7/1 от 05.07.2016 г. в размер на 1 000 лв.

 

Договор с изх. № 03-08-58/27.06.2016 г. сключен между КРС и „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с предмет: Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията (Договорът е публикуван на 29.06.2016 г.)

 

Отварянето и обявяването на ценовите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщениятаще се извърши на 16.05.2016 г. от 14,00 ч. в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6. (Поканата  е публикувана на 13.05.2016 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията (Протоколът е публикуван на 05.05.2016 г.)

 

Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията. (Публикувана в Профил на купувача на 15.03.2016 г.)