Публична покана по реда на глава „осма” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2015 г."

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-27/16.05.2016 г. с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от Български пощи ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2015 г.” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 19.10.2016 г.)

 

Договор с изх. № 03-08-27/16.05.2016 г. с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от Български пощи ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2015г.”  (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 13.07.2016 г.)

 

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2015 г. (Информацията е публикувана на 11.04.2016 г.)

 

Публична покана по реда на глава „осма” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2015 г.” (Информацията е публикувана на 22.02.2016 г.)