Търсене в сайта

Публична версия на доклад за констатации в изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка № 03-08-28/26.06.2015 г. с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 финансови години