Търсене в сайта

Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на КРС

 

Изплатени средства по договор  № 03-08-74/14.12.2015 г., с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията.” (Информацията е публикувана на 12.01.2016 г.)

 

Договор № 03-08-74/14.12.2015 г., с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията. (Договорът е публикуван в Профил на купувача на 28.12.2015 г.) 

 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка, чрез публична покана  с предмет: „Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” (Протоколът е публикуван на 07.12.2015 г.)

 

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: ” Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията. (Поканата е публикувана в профила на купувача на 18.11.2015 г.)

 

Срокът за подаване на оферти е 27.11.2015 г.

 

Публичното отварянето на офертите ще се извърши на 30.11.2015 г.