Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС”

 

Изплатени средства по договор № 03-08-15/01.02.2016 г. с предмет „Предоставяне на техническа поддръжка (Актуализация на лицензирания софтуер и поддръжка – АЛСП) за програмните продукти на Oracle, така както са описани в приложения към Договора документ за подновяване на техническа поддръжка № 1811597 (включително и договорите, към които се препраща), съставляващ Приложение № 1, представляващ неразделна част от Договора.    (Публикуван в Профил на купувача на 11.04.2016 г.)

 

Договор № 03-08-15/ 01.02.2016 г. за „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” (1бр.) между КРС и ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ (Публикуван в Профил на купувача на 16.02.2016 г.)

 

Доклад до възложителя с резултатите от преговорите от работата на комисията, назначена със заповед РД № 07-307/08.12.2015 г. (Докладът е публикуван в Профил на купувача на 18.12.2015 г.)

 

Решение № 634 от 17.12.2015 г. на КРС (Решението е публикувано в Профил на купувача на 18.12.2015 г.) 

 

Протокол на комисия

 

Протокол на комисия

 

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

 

Покана към „ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД-КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ за участие в процедура на договаряне без обявление (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 09.11.2015 г.)

 

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне  без обявление с предмет: „Актуализация на лицензиран софтуер на Oracle за нуждите на КРС” (Информацията е публикувана в Профил на купувача на 09.11.2015 г.)