Подаване на оферти за сключване на договор с предмет: "Преоценка на дългатрайните материални активи и нематериални активи на КРС"