Търсене в сайта

Обществено допитване по проекти на стандарти на ETSI

КРС, като Националната стандартизационна организация (НСО) за ETSI в Р. България, организира общественото допитване и гласуването за тези от документите на ETSI, които добиват статут на „европейски стандарт“ – EN.

Съгласно правилата на ETSI, проектите на стандарти преминават едностепенна (ENAP – EN Approval Procedure) или двустепенна (TAP – Two-step Approval Procedure) процедура. Едностепенната процедура се прилага за европейските стандарти и европейските хармонизирани стандарти, разработвани от ETSI. Двустепенна процедура се използва за европейските стандарти, разработвани съвместно от ETSI и партньорски организации като CEN, CENELEC и др.

Двустепенната процедура се състои от два етапа – Public Inquiry (обществено допитване) и Vote (национално гласуване). При едностепенната процедура тези два етапа се обединяват в един процес EN Approval, в случаите когато няма постъпили технически коментари и забележки по проектите на стандарти.

Откритите процедури и пълните текстове на проектостандартите може да видите като проследите горните линкове.

Всяка процедура, при обявяването ѝ от Секретариата на ETSI, се означава със специфичен код, например: AP20181107, PE20130628, V20180824. Цифрите означават годината, месеца и датата, в която завършва гласуването от страна на националните стандартизационни организации.

Ролята на НСО за ETSI е да обобщи и представи в секретариата на ETSI забележките и коментарите по тези документи и на тази база да се произнесе за приемането или не на всеки от тях.

Всяко заинтересовано лице трябва да представи на КРС забележките и коментарите си поне една седмица преди крайния срок на гласуването, за да може те да бъдат обработени и изпратени в съответния електронен вид на секретариата на ETSI.

 

За контакт: 

Боряна Стоева

Директор на дирекция "Регулиране“

bstoeva@crc.bg 

 

Повече информация може да намерите  в НСО за ETSI