Търсене в сайта

КРС като НСО за ETSI

Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e създаден  през 1988 г. в отговор на публикуваната от Европейската комисия "Зелена книга" с цел ускоряване на процеса на техническото хармонизиране в цялата област на далекосъобщенията и в сродните области на разпръскването и информационните технологии.

Задача на ETSI е създаването на общи доброволни стандарти в Европа, свързващи мрежи и услуги, и осигуряващи взаимна работа между далекосъобщителните устройства в европейски мащаб. Като свързва своята работа с развитието в глобален мащаб, ETSI също допринася за установяване на световни далекосъобщителни стандарти.

Като независима самофинансираща се организация ETSI обединява най-квалифицираните европейски експерти за работа върху общи проблеми. Институтът пръв осъществи концепцията за включване на всички заинтересовани и имащи отношение като участници в неговата работа и като негови членове. В ETSI членуват оператори на далекосъобщителни мрежи, производители на далекосъобщителни и радиоустройства, доставчици и потребители на услуги, научни организации, както и администрациите и националните организации за стандартизация от всички страни в Европа. През 1989 г. ETSI е признат, наред с CEN и CENELEC, за една от трите европейски стандартизационни организации.

ETSI разработва голямо разнообразие от документи с различен статут - европейски стандарт, стандарт на ETSI, ръководство, доклад и т.н.

Всеки член на ETSI може да участва със свои специалисти в работата на който и да е орган на Института, както и да гласува за приемането на някои видове от разработените документи (ES и EG).

Във всяка от европейските страни-членки ETSI има за партньор т.нар. национална стандартизационна организация (НСО). Това са или националните стандартизационни органи на съответните страни, или някои от далекосъобщителните администрации.

Съгласно чл. 30 ал. 1 т. 23 от Закона за електронните съобщения КРС изпълнява функциите на  НСО за ETSI.

Обществено допитване

Една от задачите на КРС като Националната стандартизационна организация (НСО) за ETSI е да организира обществено допитване на национално ниво и  предоставяне на националната позиция за тези от документите на ETSI, които добиват статут на европейски стандарт (EN). Повече информация може да намерите в раздел Обществено обсъждане и консултации.

 Работна програма

КРС работи съвместно с Българския институт за стандартизация (БИС) за въвеждане на ETSI стандартите заложени в работната програма на ETSI като български стандарти (БДС). Всички те се въвеждат чрез ТК 47 „Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения“ и ТК 57 „Информационни и комуникационни технологии“на БИС и са част от работната програма на тези технически комитети.

Достъп до публикуваните документи на ETSI

Съгласно чл. 30 ал. 1 т. 23 от Закона за електронните съобщения КРС изпълнява функциите на  НСО за ETSI.

КРС като НСО на ETSI за България има право да продава на български клиенти документите на ETSI като хартиени копия или в електронен вид (в pdf формат). Цените на документите са съгласно Тарифа за таксите, които се събират от КРС.

 Чрез интернет страницата на ETSI могат да бъдат извличани безплатно отделни документи във формат Adobe Acrobat (.pdf).

 За контакт: iiontcheva@crc.bg