Търсене в сайта

Обявление за обществено обсъждане

 

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи.

 

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за реда за осигуряване на достъп до електронни съобщителни услуги чрез мрежите за наземно цифрово радиоразпръскване и за осигуряване на електронни съобщителни услуги, предназначени за лица със слухови и зрителни увреждания чрез тези мрежи, съгласно Приложението.

 

Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. В съответствие със ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 49, ал. 1 от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Правила е публикуван на страницата на КРС в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок на адрес гр.София, ул.”Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.

           

Направените в срок предложения и забележки по проекта на Правила ще бъдат разгледани от КРС.

 

За контакти:

 

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя

e-mail: amiroshnikova@crc.bg

 

Калин Каролев – главен експерт

e-mail: kkarolev@crc.bg


телефон: 02/949 22 73