Търсене в сайта

КРС прие Функционални спецификации за преносимост на номерата в мобилни телефонни мрежи

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС)  прие Функционалните спецификации за преносимост на номерата в мобилни телефонни мрежи. Документът съдържа правилата, които осигуряват правото на всеки потребител да сменя оператора, който го обслужва без да сменя телефонния си номер. КРС приема функционални спецификации за преносимост на номерата за втори път. Това се наложи от необходимостта спецификациите да бъдат приведени в съответствие със Закона за електронните съобщения. В срок до един месец от обнародване на функционалните спецификации, трите мобилни оператора трябва да изготвят процедура за преносимост на номерата. След като тя бъде подписана, предприятията следва да извършат изменения в общите условия и в договорите за взаимно свързване. В тази връзка, ако компаниите изпълнят задълженията си в рамките на определените от КРС срокове, преносимостта на мобилните номера следва да бъде реално въведена най- късно от 1 март 2008г. В продължение на 6 месеца националният телекомуникационнен регулатор ще наблюдава пазара. В случай че се установят пречки за потребителите да се възползват от ефективно от правото си за преносимост, КРС ще предприеме съответните мерки за отстраняването им.