Търсене в сайта

КРС прие проект на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен

      Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен, съгласно Приложението. Проектът е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС),(обн., ДВ,  бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г.) Новоприетият закон въвежда в Република България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите. В съответствие със ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Правила за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен е публикуван на страницата на КРС в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в срок до 30 август 2007 г. на адрес гр.София, ул.”Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.