Търсене в сайта

КРС обяви намерение за издаване на лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез подвижна мрежа по стандарт TETRA

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) на заседание, проведено на 23 май 2007 г. взе решение да обяви намерение да издаде една индивидуална лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна мрежа по стандарт TETRA, с национално покритие.
Решение № 863 е прието от КРС на основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 и във връзка с чл. 55, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията. КРС обяви намерението да издаде индивидуална лицензия с национално покритие за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна мрежа по стандарт TETRA по своя инициатива и предвид наличния свободен ограничен ресурс от радиочестотен спектър -2 х 1.5 MHz в честотни ленти 412.5 - 414 MHz и 422.5 - 424 MHz.
Европейският стандарт за подвижна радиомрежа TETRA (Trans European Trunked Radio) е насочен предимно към задоволяване нуждите на професионални бизнес потребители с предоставяне на достъп до широк спектър от гласови услуги и услуги за пренос на данни.
Лицата, които желаят да бъдат лицензирани за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна мрежа по стандарт TETRA, с национално покритие, могат да подават исканията си лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа в деловодството на КРС или по пощата с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, в срок до 02.07.2007г.