Търсене в сайта

КРС прие проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) прие проект на Наредба за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. Проектът е приет в изпълнение на правомощията на Комисията, определени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г., да изготви Наредба, която урежда правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.
Приетият от Комисията проект определя структурата и формата на номерата от Националния номерационен план (ННП) както и структурата и формата на адреси, имена и номера извън ННП. Също така се установяват процедури по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. Посочени са основания за отказ от предоставяне, изменение и отнемане на първично предоставени номера и адреси.
В съответствие с разпоредбата на чл.137 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Наредбата е публикуван на страницата на Комисията в Интернет - www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок от датата на настоящата публикация на адрес гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията.