Търсене в сайта

КРС настоява за ясна информация към потребителите за роуминг тарифите

Комисията за регулиране на съобщенията реши да задължи „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, МОБИЛТЕЛ ЕАД И БТК МОБАЙЛ ЕООД да изпълнят задълженията си по чл.6 от Регламент № 717 от 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 27.06.2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО. Необходимо е мобилните оператори да публикуват пълна, ясна и точна информация относно правата и задълженията на потребителите във връзка с прилагането на Евротарифата.
И трите предприятия са внесли в КРС необходимата информация за мерките, които са предприели за информиране на своите абонати. Регулаторът е установил, че все още за потребителите не е публикувана достатъчно ясна, конкретна и точна информация, което е задължение на самите мобилни оператори. Тъй като контролът по изпълнение на изискванията в Регламента се осъществява от КРС, с настоящото решение регулаторът предприема необходимите мерки в посока изпълнение на задълженията на компаниите, предвидени в Регламента.