Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие на свое заседание, проведено на 04.10.2012 г., позиция относно договорите за продажба от разстояние, във връзка с чл. 229, ал. 1 от Закона за електронните съобщения

 

 

На свое заседание, проведено на 04.10.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие следната позиция относно договорите за продажба от разстояние, във връзка с чл. 229, ал. 1 от Закона за електронните съобщения:

 

По силата на чл. 229а, ал. 1 от ЗЕС, срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

 

Посочената правна норма предвижда, че срочният договор може да бъде продължен само при наличието едновременно на две предпоставки – писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване, което да е изразено изрично. Липсата на някой от двата елемента от фактическия състав на сделката води до нейната нищожност на основание чл. 229а, ал. 2 от ЗЕС.

 

Във връзка с горното, договорът за продажба от разстояние на електронни съобщителни услуги, сключен чрез използване на телефон, няма да противоречи на чл. 229а, ал. 1 от ЗЕС, ако са налице едновременно следните предпоставки:

          - съгласието на абоната по чл. 229, ал. 1 от ЗЕС да е записано технически по начин, който дава възможност същото да бъде възпроизведено;

          - съгласието на абоната по чл. 229, ал. 1 от ЗЕС да е информирано, т. е. абонатът да получи в рамките на телефонния разговор достатъчно ясна и изчерпателна информация относно всички условия за продължаване на договора (цени, тарифни планове, срок, условия за прекратяване, вкл. и размер на дължимата неустойка при предсрочно прекратяване и др.). Не е достатъчно тази информацията да е достъпна някъде в обективната действителност, а трябва да е предоставена непосредствено преди да бъде дадено съгласието (в рамките на телефонния разговор), и директно на абоната;

          - информацията относно условията за продължаване следва да отговаря на изискванията на чл. 228, ал. 2 от ЗЕС, съгласно който условията на индивидуалния договор следва да бъдат съставени ясно, изчерпателно и в леснодостъпна за абонатите форма.

 

В случай, че някоя от горепосочените предпоставки не е налице, сключеният договор за продажба от разстояние на електронни съобщителни услуги ще противоречи на чл. 229а, ал. 1 от ЗЕС, което го прави нищожен.