Търсене в сайта

Мерки на КРС за въвеждане на преносимостта на номерата в мобилни мрежи

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ взе решение с което задължава „МОБИЛТЕЛ” ЕАД, „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД и „БТК МОБАЙЛ” ЕООД да внесат подписана съвместна Процедура за осъществяване на преносимост на номерата в съответствие с изискването на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на номера на абонати на обществени мобилни клетъчни далекосъобщителни мрежи, приети с решение на комисията през август 2006 г. Разработването на документа трябва да бъде съобразено със становището на КРС за условията на Процедура за осъществяване на преносимост, прието от регулатора в края на миналата година и с изискванията на действащата нормативна база в частта за ценовите условия. Краен срок за внасяне на подписаната от трите мобилни оператора процедура е 20.09.2007 г.
Съгласно Закона за Електроните съобщения /ЗЕС/ предприятията, предоставящи мобилна телефонна услуга следва от 01.01.2007 г. да осигуряват възможност на своите абонати да запазят номерата си при промяна на оператора, предоставящ същата услуга. Забавянето на преносимостта на номерата лишава българските граждани от законоустановеното им право. КРС е приела всички нормативни документи необходими за да може услугата да бъде въведена. Пречка за реализацията й е липсата на тристранно подписана Процедура за преносимост, която е основа за нейната реализация. Задължение на компаниите е да я разработят и подпишат. Въпреки приетото становище на КРС относно съдържанието на този документ, той е все още само проект по който се водят дискусии. Решения на КРС във връзка с преносимостта на номерата в мобилни мрежи са обжалвани пред Върховния административен съд, но това не спира изпълнението им. С настоящото решение КРС предприема решителни действия за стимулиране на мобилните оператори да разработят и приемат единна Процедура за осъществяване на преносимост. Това е от съществено значение, както за изпълнението на закона така и за защитата на интересите на потребителите и развитието на конкуренцията – основни цели на ЗЕС.