Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Тарифа за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Тарифата за таксите, които се събират от КРС по Закона за електронните съобщения съгласно Приложението. Проекта е приет в изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г. Новоприетия закон въвежда в България европейската регулаторна рамка 2002 в областта на телекомуникациите. В съответствие със ЗЕС и на основание чл. 36, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 53, ал. 2 от закона, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на тарифа е публикуван на страницата на КРС в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок на адрес гр.София, ул.”Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.