Търсене в сайта

Мерки предприети от КРС във връзка с Регламент № 717

Комисията за регулиране на съобщенията взе решение да изиска от предприятията осъществяващи обществени далекосъобщителни мобилни клетъчни услуги информация за евротарифите, които ще предложат на своите абонати. Действията на регулатора произтичат от задълженията му на контролиращ орган по изпълнение на Регламент №717 на Европейския парламент с който се намалява цената на роуминг услугите на мобилните оператори в рамките на страните от ЕС. КРС изисква предоставяне на информация относно специалните тарифи към дадени абонати, действащите роуминг споразумения с чуждестранните компании, както и за начините по които мобилните оператори ще информират потребителите за новите евротарифи. Предоставянето на данните навреме ще даде възможност на КРС да анализира предложените от предприятията тарифи и преди изтичане на крайния срок по Регламента да установи дали предприятията изпълняват своите задължения.


За контакти:

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя
e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

Калин Каролев – главен експерт
e-mail: kkarolev@crc.bg,

телефон: 02/949 22 73