Търсене в сайта

КРС прие проект на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара

Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията) прие проект на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара. Проектът е приет в изпълнение на правомощията на Комисията, определени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 26.05.2007 г., да изготви съвместно с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Методика, която урежда условията и редът за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара.
Приетият от Комисията след съгласуване с КЗК проект определя редът, при който Комисията ще анализира съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и ще установява наличието или липсата на ефективна конкуренция на тях. Определят се критериите, при които Комисията ще определя оператори със значително въздействие върху пазара. Установява се редът за събиране на информация, необходима във връзка с извършването на пазарните анализи съобразно правомощията на Комисията по ЗЕС.
В съответствие разпоредбата на чл.150, ал.3 във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕС, Комисията открива процедура за обществено обсъждане, като проектът на Методика е публикуван на страницата на Комисията в Интернет www.crc.bg. Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища в 30-дневен срок от 26.07.2007 на адрес гр.София, ул.”Гурко” №6, Комисия за регулиране на съобщенията