Търсене в сайта

КРС информира GSM абонатите

От 30.06.2007 г. влезе в сила Регламент № 717 на Европейския парламент и на Съвета от 27.06.2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи, съгласно който от 30 август 2007 г. до 29 август 2008 г. цените не могат да превишават определената „Евро тарифа” - 1,15 лв./мин. с ДДС за което и да е осъществено роуминг повикване и от 0,56 лв./мин. с ДДС за което и да е прието повикване в рамките на Общността.
Наред с определените максимални цени Регламентът определя и правата и задълженията на потребителите във връзка с възможността им да се възползват от новата Евротарифа. В документа са определени две категории потребители. Критерият на разграничение между тях е дали към датата на влизане в сила на Регламента потребителят ползва стандартна или специална тарифа от оператора, на който е абонат.
С цел гарантиране правата на потребителите Комисията за регулиране на съобщенията уведомява абонатите на мобилните оператори, че ако към момента на влизане в сила на Регламента използват стандартен план, обажданията им в роуминг ще се таксуват според „Евротарифата”. КРС уведомява потребителите какво представляват специалните тарифи и им напомня за необходимостта да преценят избора си на абонаментен план.
По смисъла на Регламента, един абонаментен план представлява специална тарифа, ако са изпълнени следните изисквания:
1. Абонатът изрично е уведомил мобилния оператор за желанието си да бъде включен в конкретен абонаментен план.
2. Предлагания план е с цена за международен роуминг, който е различен от стандартната тарифа. Преди приемането на Регламента за роуминга това са тарифите, на които потребителят се включва, ако не е направил изричен избор на ценови план за роуминг. След влизане в сила на регламента за стандартна тарифа се счита Евротарифата.
В случай, че преди влизане в сила на Регламента потребителят е избрал изрично да ползва една от специалните тарифи на даден оператор и желае да се прехвърли на Евротарифата, той трябва изрично да поиска това от своята компания за мобилни телефонни услуги в срок до 30.09.2007. Ако абонатът на специална тарифа не поиска изрично да премине към Евротарифата в посочения срок, то той остава на избрания от него тарифен план.
По отношение на абонатите, които преди влизане в сила на регламента не са избрали изрично някоя от специалните тарифи на своя оператор, те следва автоматично да бъдат прехвърлени към Евротарифата.
Към настоящия момент от българските мобилни оператори единствено „Мобилтел” ЕАД прилага следните специални тарифи – абонаментни планове Vodafone Eurocall, M-Tel Traveller, Vodafone World. Част от цените за международен роуминг за страните-членки, посочени в тези планове са по-високи от определените в Регламента максимални цени.
Абонатите на „Мобилтел” ЕАД, които ползват някои от гореизброените абонатни планове, представляващи специална тарифа и до 30.09.2007 г. не направят изричен избор за включване към Евротарифата ще продължат да бъдат тарифирани въз основа на избрания от тях абонаментен план, представляващ специална тарифа. След тази дата те имат право да поискат от оператора да бъдат прехвърлени към Евротарифата, но Регламентът дава възможност на компаниите за мобилни услуги да направят промяната в срок до 3 месеца. Преминаването на потребителите от една тарифа към друга не може да бъде обвързвано от операторите със специални ценови или други условия.
По силата на Регламента, спрямо всички останали абонати на „Мобилтел” ЕАД, както и спрямо абонатите на мобилните оператори „Космо България Мобайл” ЕАД и „БТК Мобайл” ЕООД следва да бъдат прилагани цените в обявените от тях „Евротарифи”, които са съобразени с изискванията за прилагане на цени не по-високи от 1,15 лв./мин. с ДДС за което и да е осъществено роуминг повикване и от 0,56 лв./мин. с ДДС за което и да е прието повикване в рамките на Общността.
В случай, че потребителите считат, че правата им относно цените за международния роуминг са нарушени могат да изпращат своите сигнали и жалби на адрес: София, ул. Гурко №6, Комисия за регулиране на съобщенията.

За контакти:

Албена Мирoшникова – съветник в Kабинета към Председателя
e-mail: amiroshnikova@crc.bg,

Калин Каролев – главен експерт
e-mail: kkarolev@crc.bg,

телефон: 02/949 22 73