Търсене в сайта

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧЕН РЕСУРС ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,    

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщения по Закона за електронните съобщения, (обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2023 г.) годишната такса за ползване на ограничен ресурс се заплаща на четири равни вноски до края на тримесечието, за което се дължат. В тази връзка Ви напомняме, че срокът за второ тримесечие изтича на 30.06.2024 г.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, пл. „Княз Александър Първи” № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2711, 02/949 2960,  02/949 2720.