Търсене в сайта

Групата на независимите регулатори (IRG) и Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (BEREC) проведоха своите 1-ви редовни заседания за 2024 г.

Председателят на Комисия за регулиране на съобщенията Иван Димитров взе участие в 65-та Генерална асамблея на IRG и 58-те пленарни заседания на Съвета на регулаторите на BEREC и Управителния съвет на Службата на BEREC, проведени чрез видеоконферентна връзка в периода 7-8 март 2024 г.

По време на пленарното заседание на Съвета на регулаторите на BEREC, са разгледани и одобрени за публикуване редица важни за сектора документи, включващи 30-ти сравнителен доклад на BEREC в областта на международния роуминг, доклад на BEREC относно най-добрите практики на държавите членки в подкрепа на определянето на подходяща услуга за широколентов достъп до интернет, насоки на BEREC, описващи параметрите за качество на услугата (QoS) и обобщен доклад от семинара за Интернет на нещата (IoT) – перспективи и конкуренция. Одобрен за публикуване беше и индикативният календар на BEREC за международните събития през 2024 г.

Също така бе одобрено стартирането на работа по изготвянето на становище на BEREC относно методологията за картографиране на покритието на качеството на услугата (QoS) съпоставено с индикаторите за свързаност за „Политическата програма за цифровото десетилетие 2030“.

В допълнение за обществено обсъждане бяха приети проект доклад на BEREC относно облачните услуги и периферните изчисления и проект на доклад относно навлизането на големите доставчици на съдържание и приложения на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги.

На заседанието на Генералната асамблея на IRG е приет годишният отчет на IRG за 2023 г. и годишният доклад за дейността на IRG за 2023 г.