Търсене в сайта

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията участва в заключителните срещи и дискусии на Световната конференция по радиосъобщения през 2023 г.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията участва в заключителните срещи и дискусии на Световната конференция по радиосъобщения през 2023 г. (WRC-2023), която беше открита на 20 ноември в гр. Дубай, Обединените арабски емирства. По време на конференцията, се разгледаха въпроси, касаещи условията за използването на радиочестотния спектър за наземни и спътникови мрежи, като бяха приети изменения на разпоредби в Радиорегламента и съществуващи резолюции и препоръки.

Определeни бяха съответните регулаторни условия за използването на радиочестотния спектър за международни мобилни телекомуникации (IMT). За Регион 1, който включва и нашата държава, обхват 6 GHz е определен за IMT при условие, че се осигурява защита на съществуващи мрежи.

Изменени бяха и условията за използване на радиочестотен спектър за космически изследвания, което ще допринесе за развитието на науката и технологиите в световен мащаб. Беше определен допълнителен радиочестотен спектър и условия за неговото използване за радиослужба изследване на Земята спътниково, за предаване на данни за състоянието на околната среда.

Изменени бяха редица процедурни и технически условия за използването на радиочестотен спектър от геостационарни и негеостационарни спътникови системи, с оглед ефективно и оптимално използване на ограничените ресурси.

Взетите на WRC-23 решения ще допринесат за постигане на целите на цифровата трансформация и ще осигурят възможност за свързване на хората от всяка точка на земното кълбо към интернет.

Един от най-важните въпроси, които бяха разгледани по време на WRC-23 е определянето на точките от дневния ред за следващите две конференции – през 2027 г. (WRC-27) и през 2031 г. (WRC-31). От особен интерес за европейските държави е включването на точката за проучвания до 2027 г., свързани с разпределенията за радиослужба изследване на Земята спътниково (пасивно) за измервания на температурата на морската вода, както и преглед на използването на спектъра за нуждите на приложенията за радиоразпръскване и подвижна радиослужба като се разгледат възможните регулаторни действия в честотната лента 470-694 MHz в предварителния дневен ред за 2031 г.

Участието на КРС в работата на WRC-23, като част от официалната делегация на Република България, допринесе за защита  интересите на страната по отношение използването на радиочестотния спектър.