Търсене в сайта

С Решение № 161/01.06.2023 г. Комисията за регулиране на съобщенията даде задължителни указания на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД във връзка с цените за достъп до и/или съвместно ползване на пасивна инфраструктура (канална мрежа)

С Решение № 161/01.06.2023 г.  Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от работата на специализираната комисия, определена с Решение № 25/19.01.2023 на Комисията за регулиране на съобщенията, и даде задължителни указания на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да прилага цените си за достъп до и/или съвместно ползване на пасивната си инфраструктура в сила към 31.12.2022 г. Съгласно решението, на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД се забранява да прилага увеличението на цените, въведено към  01.01.2023 г. Решението на комисията подлежи на предварително изпълнение. 
С т. 4 от Решение № 161/01.06.2023 г., КРС дава задължителни указания на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да предвиди механизъм за индексация на цените, който да отчита изменението на разходите в резултат от инфлацията и да не допуска възможност за индексиране за период по-дълъг от една година назад.