Търсене в сайта

КРС създаде Информационна система за регистрация на приемно-предавателните станции на наземни мрежи и точките за безжичен достъп с малък обхват

КРС създаде Информационна система, обезпечаваща дейностите по регистрация на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и точките за безжичен достъп с малък обхват (Регистър).

Реализирането на системата е във връзка с въвеждането на облекчения режим за разполагане на приемно-предавателните станции, като по този начин отпада необходимостта от издаване на  разрешение за строеж, намалява се административната тежест и се създават условия за по-висока регулаторна ефективност.

Регистърът предоставя възможност за ускорено електронно подаване на уведомления/заявления от страна на операторите на електронни съобщителни мрежи, както и достъп до информация, включително географски и графични данни, в съответствие с нормативната уредба и съвременните тенденции за развитие на сектора.

Регистърът е изграден в съответствие със Закона за електронните съобщения и Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемнопредавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват.

Регистрацията се извършва по електронен път, чрез електронната информационна система: https://public-btswspreg.crc.bg