Търсене в сайта

Заплащане на административна годишна такса за контрол

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 141, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 5, ал. 1 и 2 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (обн. ДВ., бр. 107 от 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 2023 г., в сила от 08.04.2023 г.) предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения заплащат административна годишна такса за контрол, определена като процент от годишните брутни приходи от цялата им дейност по предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми. В брутните приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги се включват и всички приходи, произтичащи от ползването на ограничения ресурс.

Съгласно чл. 141, ал. 2 от ЗЕС, таксата се заплаща в срок до 15 юли на следващата година и се изчислява на база на приходите и разходите по чл. 141 ал. 1 от ЗЕС, информация за които е предоставена от предприятията по реда на чл. 40 от ЗЕС.

Във връзка с разпоредбата на чл. 38, ал. 1 от ЗЕС, Комисията изготвя и приема годишен доклад, който внася в Народното събрание до края на второто тримесечие на следващата година. В тази връзка и предвид Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, данните за приходите и разходите по чл. 141, ал. 1 от ЗЕС се предоставят с Годишния отчет за дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги през 2022 г., в срок до 15-ти март 2023 г. чрез електронната система за онлайн въпросници на КРС, в която автоматично се генерира размерът на дължимата административна годишна такса за контрол за 2023 г. В случаите, когато предоставената информация е непълна или неточна, предприятията са длъжни да представят необходимите корекции по нея не по-късно от 15 април 2023 г.

Tаксите се заплащат с платежно нареждане по IBAN сметка BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код на Българска народна банка BNBG BGSD, гр. София, пл. “Княз Александър Първи” № 1.

Телефони за контакт: 02/949 2960, 02/949 2739, 02/949 2711, 02/949 2720.