Търсене в сайта

На редовно заседание, Комисията за регулиране на съобщенията прие решение за изпълнение на указанията на съда по административно дело във връзка с честотен ресурс в обхват 3.6 GHZ

Съгласно Решение № 383/11.04.2022 г. по а.д. № 151/2021 г. по описа на Административен съд София-област (АССО) и Решение № 2579/13.03.2023 г. по а.д. № 6206/2022 г. по описа на Върховния административен съд, Седмо отделение, делото образувано по жалба срещу Решение № 35/2021 г. е върнато на КРС за произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с решението на АССО.

Указанията на съда са следните:

„Преписката да се върне на КРС на основание чл. 173, ал. 2, предл. последно от АПК, след приключилите обществени консултации да проведе процедура по чл. 36 от ЗЕС и да се произнесе с мотивирано решение по чл. 90, ал. 4 от ЗЕС съдържащо произнасяне по всички възражения и предложения направени в хода на обществените консултации, които са свързани с предмета на поставения за обсъждане въпрос, с излагане на конкретни мотиви-фактически и правни основания, мотивирали изводите на комисията“. 

Отмяната на Решение № 35/2021 г. не опорочава проведената тръжна процедура. Съдебното решение налага да бъдат отстранени констатирани пропуски.

В изпълнение на съдебното решение КРС прие Решениe № 101/30.03.2023 г.

С приетото Решение № 101/30.03.2023 г. е разгледано и искане на заинтересовани страни за налагане на регулаторни задължения за достъп до мобилни мрежи с оглед предоставяне на услуги от мобилни виртуални оператори. КРС се е произнесла по и е разгледала искането, като в Решението са представени мотиви, свързани с изводите на регулатора.

Налагането на подобно задължение не става автоматично и разпоредбите на ЗЕС не задължават регулатора за налагането му. Това задължение може да бъде предмет на комплексна регулаторна преценка и приемане на решение от комисията след широк обществен дебат, в рамките на който да се оценят преките и косвени ефекти от налагането на регулаторната мярка, нейния интензитет и обхвата на задълженията в съответствие с изискванията за пропорционалност на регулаторната намеса и стимулиране на дългосрочните инвестиции в мрежова инфраструктура.