Търсене в сайта

Правителството прие нови такси в обхвати 700 MHz и 800 MHz

На свое редовно заседание от 29 март 2023 година Министерският съвет прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения. Промените касаят неизползвания досега спектър в обхват 700 MHz и 800 MHz.

С приетото предложение се намаляват с 40 %  еднократните такси за придобиване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz и за таксите за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от вида „точка към точка“. С намаляването на таксите се създават предпоставки за изпълнение на ключов етап 139 от мярка C7.R2 от Плана за възстановяване и устойчивост, съгласно който България трябва да предостави за ползване радиочестотния спектър от обхвати 700 MHz и 800 MHz.

До настоящия момент тези честоти не са използвани за граждански нужди и държавата не е получавала постъпления в бюджета от тях.

Събирането на таксите в обхват 700 MHz и 800 MHz  ще доведе както до увеличаване на преките постъпления в държавния бюджет, така и до стимулиране на инвестициите в свръхвисокоскоростни мрежи.

С днешното решение приключва един дългогодишен процес, с който в резултат на усилията на Министерство на транспорта и съобщенията, КРС и Министерство на отбраната ще се даде възможност тези честоти да бъдат ползвани за граждански нужди.

Промяната ще има пряк ефект, свързан с усвояване на ресурси и разгръщане на икономическата дейност като се очакват преки постъпления в държавния бюджет под формата на такси за ресурса и засилване на икономическата активност на заинтересованите страни, което от своя страна ще донесе и косвени приходи на държавата под формата, например, на данък добавена стойност.