Търсене в сайта

Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията, относно постъпили искания за даване на задължителни указания и за оказване на съдействие по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД относно индексацията на цените за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) постъпиха искания от осем предприятия за даване на задължителни указания на „Виваком България“ ЕАД и за оказване на съдействие за разрешаване на спорове с „Виваком България“ ЕАД по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) относно индексацията на цените за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура – канална мрежа. КРС отчита, че тези цени се включват като компонента при определяне на цените за крайните потребители, поради което производството по постъпилите искания е от първостепенно значение за осигуряването на достъпни цени на електронни съобщителни услуги.

В съответствие със сроковете по реда на ЗЕСМФИ, с Решение № 25/19.01.2023 г. е определена специализирана комисия, която разглежда исканията  и към момента събира становища и доказателства от предприятията. Специализираната комисия изисква и доказателства за съответствието на определените цени с Методиката за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по ЗЕСМФИ, както и останалите изисквания предвидени в нормативната уредба. След приключване на задължителните процесуални действия, съгласно изискванията на ЗЕСМФИ и Процедурните правила на КРС за решаване на спорове по глава осма от ЗЕСМФИ, КРС ще се произнесе с мотивирано решение по отношение на постъпилите искания за задължителни указания.

Съгласно чл. 87, ал. 4 от Закона за задълженията и договорите, разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора. В тази връзка в случай че дадено предприятие не заплаща спорното увеличение на цената за достъп в периода до момента на произнасянето на КРС с решение по исканията за даване на задължителни указания, това не следва да се счита за основание за прекратяване на предоставения от „Виваком България“ ЕАД за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура – канална мрежа.

КРС постоянно наблюдава развитието на пазарите на електронните съобщителни мрежи и услуги, по-специално промените в условията, при които се осъществява конкуренцията между предприятията на дерегулирани пазари, на които са действали наложени специфични задължения. При неблагоприятно развитие на пазарите на дребно или на едро, което засяга ефективната конкуренция между пазарните участници, КРС ще предприеме действия, съобразно правомощията си по Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, при тясно взаимодействие с останалите регулаторни органи.