Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията прие Наредба № 1 от 24 ноември 2022 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване

С Решение № 400 от 24.11.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Наредба № 1 от 24 ноември 2022 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване.

Резултатите от проведеното обществено обсъждане, прието с Решение № 313 от 15.09.2022 г. са публикувани на интернет страницата на КРС в подраздел„Обществено обсъждане по проекти на административни актове по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ И ЗЕСМФИ за 2022 година на рубрика „Обществено обсъждане и консултации“.

Наредба № 1 от 24 ноември 2022 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване e обнародвана в Държавен вестник в бр.97 от 6 Декември 2022 г. и е публикувана в подраздел „Подзаконови актове по Закона за електронните съобщения“ на рубрика „Правна рамка“.