Търсене в сайта

С Решение № 115 от 07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет след проведена процедура за обществено обсъждане.

С Решение № 115 от 07.04.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро на резервиран капацитет (dedicated capacity) – пазар № 2 от Препоръка (ЕС) 2020/2245 след проведена процедура за обществено обсъждане, открита с Решение № 413/09.12.2021 г. на КРС.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 151, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, проектът на решение се изпраща на Европейската комисия, на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения и на регулаторните органи на държавите-членки на Европейския съюз.

Проектът на решение и резултатите от проведеното обществено обсъждане са публикувани на страницата на КРС в интернет на адрес www.crc.bg, раздел Обществено обсъждане и консултации.